Iidak01.jpg (9925 bytes)seduhin_e11.jpg (2819 bytes)
esittely.jpg (863 bytes)
kuvatjasuvut.jpg (1341 bytes)
uutiset.jpg (732 bytes)
linkit.jpg (659 bytes)       
yhteystiedot.jpg (902 bytes)
alku.jpg (678 bytes) 

viiva.jpg (350 bytes)
Seduhin tiibetinspanielit 1984-1993  (katso myös 1994-1998 , 1999-2002 , 2003- )
1984
Araminda
1987
Celestine
Charade
1988
Dhanya
1989
Endymion
Ephraim

1990
Femme Fatale
Ganesha
Gnahnas Mamthon
1991
Ista Yanah
Isvara Jiwatma
1992
Jiltar De
Jomo Lhari
Kesha
Kirtipan
1993
Laios
Mr Bo Jangles
Nimahim Dah
Nimahi Bu
Pipap La Yana
 
seduhinaraminda.jpg (2486 bytes)
Seduhin Araminda 1984
seduhincelestine.jpg (2955 bytes)
Fin Ch 2xcacib
Seduhin Celestine 1987
seduhincharade.jpg (10774 bytes)
Seduhin Charade 1987
seduhindhanya.jpg (2504 bytes)
Fin Ch Seduhin Dhanya
1988

Seduhin Endymion

Seduhin Ephraim
seduhinfemmefatale.jpg (3183 bytes)
Fin Ch Seduhin Femme Fatale
1990
seduhinganesha2.jpg (2383 bytes)
Fin Ch 1xcacib
Seduhin Ganesha
1990
seduhingnahnasmamthon.jpg (3454 bytes)
Seduhin Gnahnas Mamthon, 1xCC
1990
seduhinistayanah.jpg (4027 bytes)
Fin Ch 2xcacib
Seduhin Ista Yanah 1991
seduhinisvarajiwatma.jpg (2518 bytes)
Seduhin Isvara Jiwatma 1991

Seduhin Jiltar De 1xCC
1992
seduhinjomolhari.jpg (2716 bytes)
Seduhin Jomo Lhari, 2xCC
1992
seduhinkesha.jpg (3502 bytes)
Fin Ch Seduhin Kesha
1992
seduhinkirtipan.jpg (2469 bytes)
Seduhin Kirtipan
1992
seduhinlaios.jpg (3583 bytes)
Fin Ch Seduhin Laios 1993
seduhinmrbojangles.jpg (3499 bytes)
Seduhin Mr Bo Jangles, 1xCC
1993
seduhinnimahimdah.jpg (2859 bytes)
Int&Fin&LvCh MV-03 Seduhin Nimahim Dah
1993

Seduhin Nimahi Bu 1993
seduhinpipaplayana.jpg (3503 bytes)
Seduhin Pipap La Yana
1993